ಶೈಕ್ಷಣಿಕ

ತರಗತಿಗಳು

● ಬಾಲಾಧಾರ ೧ : 4ನೆಯ ತರಗತಿ                 ● ಬಾಲಾಧಾರ ೨ : 5ನೆಯ ತರಗತಿ
● ಬಾಲಾಧಾರ ೩ : 6ನೆಯ ತರಗತಿ                 ● ಬಾಲಾಧಾರ ೪ : 7ನೆಯ ತರಗತಿ
● ಬಾಲಾಧಾರ ೫ : 8ನೆಯ ತರಗತಿ                 ● ಬಾಲಾಧಾರ ೬ : 9ನೆಯ ತರಗತಿ
● ಬಾಲಾಧಾರ ೭ : 10ನೆಯ ತರಗತಿ

ಮೂಲಾಧಾರ ೧ : ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ
ಮೂಲಾಧಾರ ೨ : ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ

[ನಾಲ್ಕನೆಯ ತರಗತಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಾವಕಾಶ.]

ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳು

ಭಾಷೆ :

 • ಕನ್ನಡ
 • ಇಂಗ್ಲಿಷ್
 • ಹಿಂದಿ

ಲೋಕಜ್ಞಾನ:

 • ಸಂವಿಧಾನ
 • ಸಾಮಾನ್ಯಜ್ಞಾನ

ಕೌಶಲ:

 • ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ
 • ಈಜು
 • ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ
 • ನಾಯಕತ್ವ ತರಬೇತಿ

ಮಹಾಪುರುಷಚರಿತ್ರೆ:

 • ಕೃತಯುಗದ ಮಹಾಪುರುಷರು
 • ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಮಹಾಪುರುಷರು
 • ದ್ವಾಪರಯುಗದ ಮಹಾಪುರುಷರು
 • ಕಲಿಯುಗದ ಮಹಾಪುರುಷರು

{ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಪುರಾಣ, ಇತಿಹಾಸ, ವರ್ತಮಾನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ.}

ಜ್ಞಾನ:

 • ವೇದಪಥ

{ವೇದಮೂಲವಾದ ಸಮಗ್ರ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯೆ-ಕಲೆಗಳ ಪರಿಚಯ}

 • ಸಂಸ್ಕೃತ
 • ಭಗವದ್ಗೀತೆ
 • ಯೋಗ
 • ವ್ಯಾಯಾಮಕೀ
 • ಸ್ವಸ್ಥವೃತ್ತ (ಆಯುರ್ವೇದ)
 • ಸದಾಚಾರ

ಕಲೆ:

 • ಗಾಯನ
 • ವಾದನ
 • ನೃತ್ಯ
 • ಯಕ್ಷಗಾನ
 • ಚಿತ್ರ

ಗೃಹವಿಜ್ಞಾನ:

 • ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
 • ಗೃಹನಿರ್ವಾಹ
 • ರಂಗವಲ್ಲಿ
 • ಕಸೂತಿ
 • ಪ್ರಸಾಧನ
 • ವೃಕ್ಷಾಯುರ್ವೇದ

{ಸಸ್ಯಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಕೃಷಿ}

ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ:

 • ಕಳರಿಪಯಟ್
 • ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ

1ನೆಯ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೆಯ ತರಗತಿ {ಕನಾ೯ಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋಡ್೯ನ ಪಠ್ಯದಂತೆ}

 • ಇಂಗ್ಲಿಷ್ (English) {4ರಿಂದ 10}
 • ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ (Environmental Science) {4ರಿಂದ 6}
 • ಗಣಿತ (Mathematics) {4ರಿಂದ 10}
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (Basic computer skills) {4ರಿಂದ 9}
 • ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ (Social Science) {6ರಿಂದ 10}
 • ವಿಜ್ಞಾನ (Science) {4ರಿಂದ 9}
 • ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (Science and Technology) {10}
 • ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (Economics) {10}
 • ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ (Business Studies) {10}
 • ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ (Psychology) {10}
 • ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ (Accountancy) {10}

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ (PUC) {ಕನಾ೯ಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋಡ್೯ನ ಪಠ್ಯದಂತೆ}

ವಿಜ್ಞಾನ:

 • ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ (Physics)
 • ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ (Chemistry)
 • ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ (Computer Science)
 • ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ (Biology)
 • ಗಣಿತ (Mathematics)
 • ಇಂಗ್ಲಿಷ್ (English)

ಕಲೆ:

 • ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರ (Psychology)
 • ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ (Sociology)
 • ಇತಿಹಾಸ (History)
 • ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (Economics)
 • ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ (Mass Communication) ಅಥವಾ (or) ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ (Political Science)
 • ಇಂಗ್ಲಿಷ್ (English)

ವಾಣಿಜ್ಯ:

 • ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ (Economics)
 • ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ (Business Studies)
 • ಲೆಕ್ಕಶಾಸ್ತ್ರ (Accountancy)
 • ಗಣಿತ (Mathematics)
 • ಇಂಗ್ಲಿಷ್ (English)