ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರಿ

ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲಗಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಆರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುವಿರೇ? ಕೆಳ ಕಂಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಆರಿಸುವಿರೇ?